Keitä olemme? Mitä haluamme?

Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Kätilö on lähellä ja läsnä niissä hetkissä, jotka ovat elämässä erityisen intiimejä ja herkkiä. Feministeinä ja kätilöinä meille on siksi ensiarvoisen tärkeää ottaa kaiken toiminnan lähtökohdaksi naisten oikeus omaan kehoonsa, seksuaaliterveyspalveluihin, luotettavaan tietoon, syrjimättömyyteen ja vaikuttamiseen. Tarkoitamme naisilla kaikkia, joita yhteiskunnassa kohdellaan naisina tai jotka määrittelevät itsensä naisiksi. Emme ajattele, että on olemassa mitään yksittäistä tekijää, joka yhdistäisi kaikkia naisia. On tärkeää nostaa esiin naisten välillä vallitsevat erot, jotka vaikuttavat siihen, mitä taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia resursseja heillä on käytössään. Feministin on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa omat etuoikeutensa ja tehdä vallitsevat valtarakenteet näkyviksi. Pyrimme edistämään sukupuolen moninaisuutta ja purkamaan kaksinapaista käsitystä sukupuolesta. Samalla haluamme nostaa esiin yhteiskunnallisia asioita, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin.

Kätilötyö on asiantuntijatyötä lähellä ihmistä. Kätilö on työssään avainasemassa edistämässä seksuaalioikeuksien toteutumista: yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Jokaisella tulee olla oikeus määrätä itse omasta kehostaan sekä ilmaista ja toteuttaa seksuaalisuuttaan parhaaksi kokemallaan tavalla samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. Kätilöinä haluamme edistää kaikkien naisten oikeutta korkeatasoisiin seksuaaliterveyspalveluihin, joihin sisältyvät oikeus laadukkaaseen ja riittävään raskauden ajan seurantaan, synnytykseen valmentautumiseen, turvalliseen synnytykseen, syntymän jälkeiseen hoitoon, lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoon, naistentautien hoitoon, raskauden ehkäisyyn, turvalliseen raskaudenkeskeytykseen ja seksitautien hoitoon. Turvallisuudella ja laadulla tarkoitamme hoitoa, joka perustuu luotettavaan tutkimus- ja kokemusnäyttöön ja jossa naisilla on oikeus päätöksentekoon ja emotionaaliseen tukeen. Kätilön on tärkeää tunnistaa työssään esiintyvät vallan ja riippuvuuden suhteet ja pyrkiä löytämään ratkaisuja niihin liittyviin ristiriitoihin. Kätilö tukee naista ottamaan oman kehonsa ja tilansa haltuun sen sijaan, että nainen olisi ensisijaisesti tiedon ja hoidon kohde.

Haluamme vaikuttaa yhteiskunnallisesti naisten terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden huomioimiseksi resurssien jaossa. Haluamme, että kaikki alkuperästä, varallisuudesta, oleskeluluvasta ja identiteetistä riippumatta pääsevät hoidon ja palveluiden piiriin. Lisäksi haluamme nostaa kätilötyön arvostusta osana muuta naisvaltaista hoito- ja hoivatyötä, jonka palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja vastuullisuutta.

Toimituskollektiivi

Heidi Auvinen
Sivan Finel
Eeva Itkonen

Haluamme tuoda feminismiä kätilötyöhön ja kätilönäkökulmaa feminismiin. Kätilön on tärkeää toimia valtasuhteiden purkamiseksi ja naisvaltaisten alojen arvostuksen nostamiseksi. Maailma ei muutu, ellei sitä muuteta. Oikeudet eivät toteudu, ellei niitä vaadita.

 

Pin It on Pinterest

Share This